Zaproszenia do składania ofert

zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skoroszyce oraz planów miejscowych części obrebu Chróścina i Sidzina