Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru (budowa kanalizacji sanitarnej Giełczyce - Sidzina oraz sieci wodociągowa do Starego Grodkowa)