Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty nawykonanie zadania pn." Dokumentyacja prjektowo-kosztorysowa przebudowy drogi wewnętrznej w Starym Grodkowie, działka nr 441/1