Zaproszenia do składania ofert

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Skoroszyce na 2016 r.


O g ł o s z e n i e

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w formie wspierania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  wśród mieszkańców Gminy Skoroszyce na 2016 r.

 

            Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jedn. tekst z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zmianami)  Wójt Gminy Skoroszyce  ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

 1. Rodzaj zadania:

Otwarty konkurs ofert w szczególności dotyczy:

 • organizacji i popularyzacji kultury fizycznej, jako formy aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych mającej na celu doskonalenie ich sił  psychofizycznych indywidualnie i zbiorowo, a także kształtowanie prawidłowych postaw w zakresie współzawodnictwa sportowego,
 • dofinansowanie działalności statutowej stowarzyszeń działających na rzecz organizacji i popularyzacji kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 • zadanie skierowane jest na działalność klubów i zespołów sportowych z terenu Gminy Skoroszyce: LKS „PLON” Skoroszyce, LZS Czarnolas, LZS „Ogrodnik” Chróścina, LZS Sidzina i LZS Mroczkowa zrzeszonych w GZ LZS w Skoroszycach.

 

 1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wspieranie realizacji zadania wynosi 55.000 zł ( w tym 10 000 zł na dowozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe)

 

 1. Zasady przyznawania dotacji  określone zostały w :
 • ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 223, poz. 498),
 • wieloletnim programie współpracy z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie przyjętym uchwałą Rady Gminy Skoroszyce Nr XIV/86/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania:
 1. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja nastąpi do 31 grudnia 2016 r.
 2. Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu, umożliwiające powszechny dostęp i uczestnictwo mieszkańców Gminy w różnorodnych formach aktywności fizycznej realizowane w szczególności poprzez:
 • szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizację zawodów i rozgrywek sportowych oraz dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe,
 • organizację imprez masowych, festynów rekreacyjno-sportowych.

 

5.  Tryb i termin składania ofert:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 14 stycznia 2016 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia  2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r.  Nr 6, poz.25) do Urzędu Gminy w Skoroszycach  pok. nr 16. Ofertę można  też przesłać pocztą na adres UG: 48-320 Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17.  Liczy się data jej wpływu do Urzędu.
 2. Wzór wniosku jest dostępny  w Urzędzie Gminy pok. 16 lub na stronie internetowej  : www.bip.skoroszyce.pl oraz www.skoroszyce.pl
 3. Odrzuceniu podlegają oferty:
 • złożone na drukach innych niż wskazane  w niniejszym ogłoszeniu,
 • niekompletne,
 • złożone po terminie,
 • dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
 • nie dotyczące pod względem  merytorycznym  zadań wskazanych
  w niniejszym ogłoszeniu.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane  przy wyborze oferty oraz terminie dokonania wyboru ofert:

Do przeprowadzenia konkursu ofert oraz oceny wniosków zarządzeniem Wójta zostanie powołana komisja konkursowa

 

Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania do dnia 12 stycznia 2015 r. przedstawicieli do komisji konkursowej na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Kandydatem nie może być osoba reprezentująca organizację pozarządową biorącą udział  w otwartym konkursie ofert.

Jednocześnie zapraszam  osoby reprezentujące organizacje pozarządowe na spotkanie w dniu 13 stycznia 2016 r. o godz.900, na którym w głosowaniu jawnym  wybrany zostanie 1 przedstawiciel do komisji konkursowej.

 

Wybór oferty będzie dokonany zgodnie kryteriami określonymi w § 17 wieloletniego programu współpracy cyt:

„ § 17  1. Oferty spełniające wymogi dotyczące sposobu realizacji zadania publicznego zawarte w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez komisję konkursową.

2. Członkowie komisji konkursowej podczas oceny ofert:

1)  oceniają możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową;

2)  oceniają przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)  oceniają proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale któ­rych organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne;

4)  uwzględniają planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5)  uwzględniają planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6)  uwzględniają analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku orga­nizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków”.

 

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy.

O odrzuceniu lub przyjęciu oferty oraz wysokości przyznanych środków podmiot zostanie poinformowany na piśmie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie  do 18 stycznia 2016 r.

Informacja o wynikach konkursu oraz o kwotach przyznanych dotacji zostanie opublikowana na stronie internetowej  www.bip.skoroszyce.pl, www.skoroszyce.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 1. Informacje dodatkowe

W latach 2014 i 2015 realizowano zadanie publiczne tego samego rodzaju, 
w postaci  wspierania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  wśród mieszkańców Gminy Skoroszyce. W roku poprzednim przekazano organizacji pozarządowej dotację w wysokości 55 000 zł, natomiast  w bieżącym w wysokości 60 000 zł.

 

      Skoroszyce, 31 grudnia 2015 r.