Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego